Wersje językowe
pytania? zadzwoń!

(+48) 32 607 31 50 lub napisz czah@czah.pl      

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CZAH (ważny od 18.02.2019 r.)

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY
 7. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.  Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.czah.pl prowadzony jest przez CZAH-POMIAR Sp. z o.o. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000050587, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Katowice Wydział VIII Gosp. KRS, kapitał zakładowy w wysokości 350 000,00 zł w całości opłacony, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności Porcelanowa 25, 40 - 241 Katowice, NIP 9542317910, REGON 276755055, adres poczty elektronicznej: sklep@czah.pl.

1.2.  Niniejszy Regulamin skierowany jest do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

1.3.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka Prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów, jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Polityce Prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe sprzedawcy).

1.4. Definicje:

1.4.1.  DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2.  FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.3.  FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.4.  KLIENT – rozumie się przez to osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która:

 1. wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i
 2. poprzez Sklep zawiera umowę ze Sprzedawcą w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.

1.4.5.  KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6.  KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.7.   NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.8.    PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.9.    REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.10. SKLEP INTERNETOWY; SKLEP - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.czah.pl na platformie sklepowej Shoper.

1.4.11      SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCACZAH-POMIAR Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000050587, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Katowice Wydział VIII Gosp. KRS, kapitał zakładowy w wysokości 350 000,00 zł w całości opłacony, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności Porcelanowa 25, 40 - 241 Katowice, NIP 9542317910, REGON 276755055, adres poczty elektronicznej: sklep@czah.pl.

1.4.12.    UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13.    USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14.     USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:

 1. a) wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i
 2. b) korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej poprzez Sklep w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.

1.4.15.    ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. Do składania Zamówień w Sklepie uprawnieni są tylko Klienci spełniający warunki określone w punkcie 1.4.4

 

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1.      W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1.   Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, hasło, nazwa firmy oraz numer NIP.

2.1.1.1.Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@czah.pl lub też pisemnie na adres CZAH-POMIAR Sp. z o.o. Porcelanowa 25, 40 - 241 Katowice.

2.1.2.   Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.

2.1.2.1.Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.3.   Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się” a następnie po potwierdzeniu poprzez kliknięcie w link przesłany w wiadomości e-mail ze Sklepu Internetowego.

2.1.3.1.Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: czah@czah.pl lub też pisemnie na adres CZAH-POMIAR Sp. z o.o. Porcelanowa 25, 40 - 241 Katowice.

2.2.      Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.3.         Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego oraz umożliwiają Klientom zapoznanie się z główną charakterystyką Produktów przez złożeniem Zamówienia.

2.4.         Sklep może w dowolnej chwili zmienić asortyment oferowanych Produktów. Zmiana oferty jest uzależniona w szczególności od ograniczeń w zakresie zaopatrzenia i dostaw, bez uszczerbku dla Zamówień złożonych przez Klientów.

2.5.         Produkty spełniają wymagania prawa polskiego. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie prawa obowiązującego w innym niż Polska kraju, do którego Produkt będzie dostarczony na żądanie Klienta (np. jeśli sprzedaż danego produktu jest w tym innym kraju zakazana). Klient ma obowiązek sprawdzić w stosownych urzędach kraju, do którego zamierza produkty wywieźć lub przekazać, czy produkty, jakie zamierza zamówić, mogą być do tego kraju importowane.

2.6.         Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu Internetowego,
 3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Usługodawcy.

2.7.         Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

2.8.         Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Usługodawcy,
 5. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

2.9.  Jeżeli Klient zarejestrował się w Sklepie Internetowym, wówczas nie wolno mu przekazywać hasła osobom trzecim. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się hasłem do konta w Sklepie.

2.11.      Tryb postępowania reklamacyjnego z zakresu świadczenia Usług Elektronicznych:

2.11.1.   Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

2.11.2.   pisemnie na adres: CZAH-POMIAR Sp. z o.o. Porcelanowa 25, 40 - 241 Katowice;

2.11.3.   w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@czah.pl;

2.11.4.    Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.11.5.    Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2.      Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (a w wersji językowej angielskiej podana jest w euro) i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3.      Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:

3.3.1.   Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia, zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2.   Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędny adres poczty elektronicznej lub nieodebranie przesłanej e-mailem informacji o potwierdzeniu Zamówienia. W każdym przypadku złożenia Zamówienia przez Kupującego sprzedaż będzie uznana za definitywną. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i o treści zgodnej z Regulaminem.

3.4.     Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca wystawia Klientowi fakturę, Oryginał faktury jest wysyłany pocztą na adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia. Kopia faktury jest dołączana do przesyłki zawierającej zamówione Produkty.

3.5.         Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.  Regulamin w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia stanowi integralną część Umowy sprzedaży.

3.6.      O niemożności realizacji całości lub części zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca poinformuje Klienta nie później niż w ciągu trzech dni roboczych po dniu złożenia Zamówienia, wskazując przyczynę odmowy realizacji zamówienia oraz ilość Produktów, których odmowa dotyczy.

3.7.      Zmiana lub całkowite anulowanie złożonego zamówienia przez Klienta może nastąpić tylko na piśmie i za pisemną zgodą Sprzedawcy.

3.8.        Sprzedawca zastrzega, że nie będzie wyrażał zgody na anulowanie zamówień już zrealizowanych lub zamówień w trakcie realizacji, Klient zostanie obciążony ich kosztami.

3.9.        W przypadku, gdy po złożeniu Zamówienia wystąpią nieprzewidziane okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny zamówionych Produktów, w szczególności podwyższenie cła, wprowadzenie opłat celnych dodatkowych, innych obciążeń publicznoprawnych, Sprzedawca ma prawo do jednostronnego podwyższenia ceny Produktów w stopniu uwzgledniającym faktyczny wzrost poziomu czynników cenotwórczych, co Klient akceptuje.

 

 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1.     Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1.  Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

            Bank: ING Bank Śląski

            Numer rachunku dla waluty PLN: 26 1050 1214 1000 0022 2785 8004

            Numer rachunku dla waluty EUR: 37 1050 1214 1000 0022 9003 8880

4.1.2.   Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, za pośrednictwem serwisu Bluemedia.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.bluemedia.pl.

4.1.2.1.Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Bluemedia.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

4.1.2.1.1.BlueMedia.pl – spółka Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (adres siedziby: ul. Powstańców Warszawy 6 81-718 Sopot), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000320590, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 5851351185.

Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Płatności i Dostawy”.

4.1.3. Przy wyborze którejkolwiek z form płatności wskazanych w punkcie 4.1. powyżej, Klient ponosi koszty z tym związane. Koszty te obejmują w szczególności opłaty i prowizje, którymi Sklep zostanie obciążony przez bank bądź operatora płatności, w tym koszty przewalutowania płatności, w przypadku braku dokonania przez Klienta wpłaty na wskazane przez Sklep konto walutowe. Powstałe w ten sposób koszty transakcji nie stanowią przychodu Sklepu i uzależnione są od cen wskazanych przez podmioty oferujące daną usługę oraz stanowią ich przychód. W przypadku konieczności poniesienia przez Sklep takich kosztów może on wezwać Klienta do dokonania stosownej dopłaty, od uiszczenia której uzależniona będzie realizacja Zamówienia.

4.1.4. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.2.      Termin płatności:

4.2.1.   W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.3.      Kupony rabatowe:

4.3.1.   Sprzedający może emitować kupony rabatowe do wykorzystania w Sklepie Internetowym, które mogą być realizowane wyłącznie w Sklepie Internetowym.

4.3.2.   Kupony rabatowe mogą być ważne tylko przez określony, podany na nich okres i w zależności od warunków danego kuponu, mogą być zrealizowane wielokrotnie albo tylko raz i nie można ich łączyć ze sobą.

4.3.3.   Kupony rabatowe mogą mieć ograniczenia dot. minimalnego zamówienia (ilościowego lub wartościowego).

4.3.4.   Kupon rabatowy może być wykorzystany do zapłaty wyłącznie przez Klienta do którego kupon został skierowany/wyemitowany.

4.3.5.   Jeśli Klient złoży zamówienie na Produkt w cenie niższej niż wartość kuponu rabatowego, nie otrzyma zwrotu nadpłaty, a pozostała kwota kuponu wygaśnie.

4.3.6.   Kwota z kuponu rabatowego nie jest oprocentowana ani nie ma wartości pieniężnej w gotówce.

4.3.7.   W przypadku gdy wartość kuponu rabatowego nie pokrywa kwoty z zamówienia danego Klienta, należy dopłacić różnicę korzystając z form płatności dostępnych w Sklepie Internetowym.

4.3.8.   Jeśli Klient podczas zakupu skorzystał z kuponu rabatowego, Sprzedający ma prawo do naliczenia Klientowi pierwotnej ceny towaru, który (w przypadku zwrotu) zatrzymał Klient – dotyczy sytuacji, gdy kwota całego zamówienia spadnie poniżej wartości wykorzystanego podczas zakupu kuponu rabatowego.

4.3.9.    Kupony rabatowe mogą oferować zniżkę procentową lub opiewać na daną kwotę (kupony kwotowe). W przypadku kuponów kwotowych, z przyczyn technicznych, otrzymana kwota rabatu może nieznacznie różnic się od kwoty wprowadzonej w kuponie. W przypadku różnicy in minus (na niekorzyść Klienta) – maksymalna kwota różnicy, może wynosić 0,10 zł. Na żądanie Klienta, Sprzedający ma obowiązek zwrócić Klientowi różnicę w terminie 14 dni od daty otrzymania żądania. Żądanie Klienta należy wysłać na adres:

 1. a)  pisemnie na adres: CZAH-POMIAR Sp. z o.o. Porcelanowa 25, 40 - 241 Katowice;
 2. b)  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@czah.pl;

4.3.10.   Warunkiem zrealizowania kuponu rabatowego za zapisanie się do Newslettera, jest:

 1. a)  Założenie Konta na stronie Sklepu Internetowego:
 2. b)  Podanie w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięcie pola „Zapisz się” a następnie potwierdzenie poprzez kliknięcie w link przesłany w wiadomości e-mail ze Sklepu Internetowego.

4.3.11. Kupony rabatowe za zapisanie się do Newslettera, są możliwe do zrealizowania w terminie 2 dni roboczych biegnących od późniejszej z dat:

 1. a)  zapisania się do Newslettera przez Klienta, zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 4.3.10;
 2. b)  założenia przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym. 

4.3.12 Sprzedawca może udostępnić możliwość realizacji kuponu rabatowego przyznawanego za zapisanie się do Newslettera bez konieczności spełniania przez Klienta jednego lub wszystkich warunków wskazanych w punktach  4.3.11. Aktualne warunki realizacji kuponu rabatowego będą wskazane na stronie Sklepu Internetowego w sekcji Newsletter.

 

 1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1.      Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej  i innych krajów wskazanych w zakładce „Płatności i Dostawy”.

5.2.       Sprzedawca zapewnia opakowanie i transport zamówionych przez Klienta Produktów. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dostawa Produktu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku dokonania zakupów w kwocie minimum 1000 zł, jest realizowana na koszt Sprzedawcy. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Płatności i Dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Sklep może zmienić oferowane opcje dostawy w dowolnej chwili, przy czym forma dostawy zaakceptowana przez Klienta w chwili składania zamówienia będzie wiążąca dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Klienta.

5.3.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.3.1.   Przesyłka pocztowa - polecona,

5.3.2.   Przesyłka kurierska,

5.4.     Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi co do zasady do 7 dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 dni Roboczych, przy czym Sprzedawca w ramach dochowania wskazanego terminu nie odpowiada za opóźnienia przewoźnika lub dostawcy usług pocztowych, jak również za wszelkie działania siły wyższej. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.4.1.   W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy, a w przypadku płatności kartą płatniczą od uzyskania pozytywnej autoryzacji transakcji.

5.5.         Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. Obiór zakupionych Produktów następuje poprzez podpisanie dokumentu przewozowego z chwilą dostarczenia Produktów. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta; uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta – odpowiedzialność za to ponosi Klient.

5.6.         Przy przesyłce kurierskiej zawartość paczki należy zawsze sprawdzić w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia, ubytku należy odmówić odbioru przesyłki i bezzwłocznie spisać protokół reklamacyjny zawierający wszystkie zastrzeżenia odnośnie stwierdzonej nieprawidłowości w sposób jasny i szczegółowy i przesłać go na adres: sklep@czah.pl (protokół posiada kurier).

5.7.         Na wyraźne życzenie Klienta możliwa jest dostawa Produktów do wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz do krajów pozaeuropejskich (Australia, Brazylia, Hong Kong, Izrael, Kanada, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone). Szczegółowe zasady dostawy zostaną określone przez warunki świadczenia usług przewozowych stosowane przez kuriera lub pocztę. Klient ponosi wszelkie koszty związane z taką dostawą, w tym koszty cła i innych niezbędnych opłat.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

6.1.     Produkty mogą być sprzedawane wraz z oprogramowaniem będących w ofercie Sprzedawcy, w takim przypadku stosuje się warunki umowy licencyjnej na korzystanie z danego programu komputerowego jeśli takie opracowano.

6.2.    Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkty zostaje wyłączona.

6.3.      Sprzedawca udziela na urządzenia gwarancji jakości zgodnie z Ogólnymi Warunkami Gwarancji obowiązującymi w dniu złożenia Zamówienia, zamieszczonymi na stronie http://www.czah.pl/pliki-do-pobrania na okres podany w Świadectwie wyrobu lub Dokumencie gwarancyjnym, z uwzględnieniem postanowień znajdujących się poniżej.

6.4.    Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych Produktów, o ile są one zgodne z podanymi przez Sprzedawcę w dokumentacji i ofercie.

6.5.    Miejscem wykonywania napraw gwarancyjnych jest siedziba Sprzedawcy w Katowicach.

6.6.      Sposób dostawy Produktów będzie każdorazowo ustalany ze Sprzedawcą.

6.7.        Klient dostarczając wadliwie działające Produkty, powinien spełnić warunki określone w Ogólnych Warunkach Gwarancji.

6.8.    Klient po upływie okresu gwarancyjnego a także w wypadku nie uznania reklamacji przez Sprzedawcę w okresie gwarancyjnym, będzie zobowiązany do pokrycia kosztów przesyłki i pokrycia kosztów naprawy urządzeń.

 

 1. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

7.1.  Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. 

7.2.   Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, złożenie zamówienia oznacza zgodę Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, zapisanie się do Newslettera zgodnie z procedurą wskazaną w pkt. 4.3.10 oznacza zgodę Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Usługi Elektronicznej Newsletter.

7.3.    Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

7.3.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

7.3.1. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranej firmie prowadzącej usługi księgowe i wybranej firmie wystawiającej faktury/rachunki sprzedaży.

7.3.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

7.4.   Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

7.4.1. pisemnie na adres: CZAH-POMIAR Sp. z o.o. Porcelanowa 25, 40 - 241 Katowice;

7.4.2.  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@czah.pl

7.5.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

7.6. Szczegółowe dane dot. przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności, pod adresem https://czah.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.   Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

8.2.   Zmiana Regulaminu:

8.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

8.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

8.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

8.3.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.)oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8.4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

8.5.     Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest wyłączona, za wyjątkiem szkód z winy umyślnej.

8.6.  Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

   

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl